Pracujemy dla Ciebie,

nie dla Urzędu Skarbowego

Slide 1

Cennik

USŁUG ZWIĄZANYCH Z PODATKOWĄ KSIĘGĄ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW LUB RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM

I. Zakres podstawowy:

* prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego
* prowadzenie rejestrów sprzedaży VAT
* prowadzenie rejestrów zakupu VAT
* sporządzanie deklaracji PIT
* sporządzanie deklaracji VAT
* ew. sporządzanie deklaracji PIT4 lub/i PIT8A
* uzyskanie potwierdzenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym i ZUS-ie
* usługi doradztwa w zakresie podatkowym
* reprezentowanie przez Doradcę Podatkowego przed urzędem Skarbowym

CENA USŁUG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM: od 200,00 zł do 1.000,00 zł
Cena ustalana jest na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności.
Cena podlega negocjacji.

II. Usługi dodatkowe

1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych: 15% miesięcznej stawki podstawowej
* obliczanie amortyzacji
* prowadzenie księgi inwentarzowej

2. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie dostarczonych danych: 15% miesięcznej stawki podstawowej

3. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa
* obsługa płacowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba
* obsługa ubezpieczeniowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba

powyżej 5-ciu pracowników – rabat 5%

powyżej 10-ciu pracowników – rabat 10%
powyżej 20-tu pracowników – rabat 20%
możliwość negocjowania ryczałtu

* obsługa ZUS właścicieli – 15zł/osoba
* PIT rozliczeniowy roczny pracownika – 15zł/osoba
* PIT rozliczeniowy roczny z umowy zlecenia lub o dzieło – 15zł/osoba
* w przypadku korzystania z wymienionych wyżej usług obsługa kadrowa i sporządzanie dokumentacji stosunku pracy, oraz porady z zakresu prawa pracy – GRATIS.

USŁUG ZWIĄZANYCH Z PEŁNĄ KSIĘGOWOŚCIĄ

I. Zakres podstawowy:

* opracowanie zakładowego plany kont (ewentualnie – wg potrzeb)
* prowadzenie ksiąg handlowych
* prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupó VAT
* prowadzenie ewidencji środków trwałych
* sporządzenie deklaracji CIT
* sporządzenie deklaracji VAT
* ew. sporządzanie deklaracji PIT4 lub/i PIT8A
* uzyskiwanie potwierdzenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym i ZUS-ie
* usługi doradztwa w zakresie podatkowym
* reprezentowanie przez Doradcę Podatkowego przed urzędem Skarbowym

CENA USŁUG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM: od 700,00 zł do 3.000,00 zł
Cena ustalana jest na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności.

Cena podlega negocjacji.

II. Usługi dodatkowe

1. Sprawozdawczość finansowa
* sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
– rocznego: 100% miesięcznej stawki podatkowej
– półrocznego: 50% miesięcznej stawki podatkowej
– kwartalnego: 25% miesięcznej stawki podatkowej

– miesięcznego: 10% miesięcznej stawki podatkowej
* sporządzanie sprawozdania do GUS: 10% miesięcznej stawki podatkowej

2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa
* obsługa płacowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba
* obsługa ubezpieczeniowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba

powyżej 5-ciu pracowników – rabat 5%
powyżej 10-ciu pracowników – rabat 10%

powyżej 20-tu pracowników – rabat 20%
możliwość negocjowania ryczałtu

* PIT rozliczeniowy roczny pracownika – 15zł/osoba
* PIT rozliczeniowy roczny z umowy zlecenia lub o dzieło – 15zł/osoba
* w przypadku korzystania z wymienionych wyżej usług obsługa kadrowa i sporządzanie dokumentacji stosunku pracy, oraz porady z zakresu prawa pracy – GRATIS.

CENY PODANO W WARTOŚCIACH NETTO