Pracujemy dla Ciebie,

nie dla Urzędu Skarbowego

Slide 1

Umowa

UMOWA ZLECENIA STAŁEGO

Zawarta w dniu ………………………r w Krakowie pomiędzy Doradcą Podatkowym – Markiem Kłosowskim prowadzącym Kancelarię Podatkową w Krakowie, ul. Wadowickiej nr 3 , NIP 678-003-86-64, wpisanym na listę Doradców Podatkowych pod numerem : 01475, zwanym dalej Doradcą, a :

………………………. w Krakowie , ………………, zarejestrowaną/wpisaną do/w Ewidencji Działalności Gospodarczej ……………………/Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem : ……….., REGON ………, NIP …………., reprezentowaną przez : ………………………………..,

zwaną dalej Zleceniodawcą

o następującej treści :

§ 1

1. Marek Kłosowski oświadcza, że wykonuje zawód Doradcy Podatkowego zgodnie z unormowaniami Ustawy z dnia 5. lipca 1996 o doradztwie podatkowym.

2. Zleceniodawca oświadcza iż w związku z prowadzoną działalnością prowadzi księgi rachunkowe/podatkową księgę przychodów i rozchodów/ewidencję przychodów, jest płatnikiem podatku VAT, oraz zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 2

1. Zleceniodawca zleca Doradcy :
• udzielanie na rzecz Zleceniodawcy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu jej zobowiązań podatkowych,
• sporządzanie w imieniu i na jej rzecz zeznań i deklaracji podatkowych, a także terminowe ich składanie do urzędu skarbowego,
• reprezentację przed organami skarbowymi oraz innymi : państwowymi i samorządowymi – w sprawach wymienionych wyżej.

2. Dodatkowo Zleceniodawca powierza Doradcy :

• prowadzenie księgowości oraz wszelkich ewidencji i innej dokumentacji wynikającej z przepisów ustawy o rachunkowości i Zakładowego Planu Kont/ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, za wyjątkiem : dowodów wewnętrznych zakupu i zbiorczych zestawień oraz raportów kasowych – będących podstawą do zapisów w księdze i ewidencjach.
• prowadzenie ewidencji wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• sprawy dot. ubezpieczenia społecznego pracowników,
• prowadzenie sprawozdawczości GUS.

3. Zakres zlecenia określony w ustępach poprzedzających dotyczy jedynie działalności
gospodarczej Zleceniodawcy określonej we wstępie.

4.Zleceniodawca może zlecić Doradcy inne czynności związane z doradztwemekonomicznym, finansowym i prawnym – nie wymagające uprawnień specjalnych określanych przepisami prawa.

§ 3

1. Doradca w związku z wykonywaniem zlecenia zobowiązany jest :

• kierować się dobrem Zleceniodawcy,
• dołożyć należytej staranności i rzetelności,
• postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadami etyki zawodowej,
• zachować w talemnicy fakty i informacje, z którymi się zapoznał,
• przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzonych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu Zleceniodawcy, a także udzielonych porad, a po upływie tego okresu lub rozwiązania umowy dokumenty te przekazać Zleceniodawcy,
• informować Zleceniodawcę o zmianach stanu prawnego i opowiązkach – wpływających na jego zobowiązania podatkowe,
• informować Zleceniodawcę o wysokości przychodów, kosztów oraz dochodów i wysokości zobowiązań podatkowych – wynikających z przekazanych danych i dokumentów w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów i dowodów księgowych,
• przechowywać dowody i dokumenty księgowe za aktualny rok podatkowy oraz za rok poprzedzający – do czasu sporządzenia zeznania rocznego.

2. W razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu zlecenia Doradca oraz osoby, z których
pomocą zlecenie wykonuje, lub którym powierza jego wykonanie – ponoszą
odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 4

1. Zleceniodawca dla realizacji celu wynikającego z umowy zobowiązany jest do:
• udzielania pełnych informacji i danych dotyczących okoliczności lub faktów mających być przedmiotem opinii oraz porad,
• przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ewidencji sprzedaży,
• przekazywania Doradcy dowodów księgowych i dokumentów w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia podatkowe oraz deklaracji, nie później jednak niż do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu mającego być przedmiotem rozliczenia,
• opisać przekazywane dowody księgowe oznaczając: termin przyjęcia faktury obcej, cel i charakter zakupu oraz opatrzyć podpisem osoby upoważnionej.

2. Zleceniodawca udziela Doradcy wymaganych pełnomocnictw.

§ 5

1. Przekazywanie i zwrot dokumentów, oraz informacji określonych w §3 ust. 1 –
dokonywane będzie w formie protokołu.

2. Opinie, porady i wyjaśnienia udzielane będą pisemnie na życzenie Zleceniodawcy – lub
wg. uznania Doradcy.

§ 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie Doradcy na sumę : ………………… zł miesięcznie – co stanowiąc wartość netto jest podstawą do naliczenia podatku VAT – jako kwotę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, lub ustaloną na podstawie cennika stanowiącego załącznik do umowy.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie “z dołu” przelewem na rachunek bankowy Doradcy
lub gotówką – do dnia ………… każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie Doradcy waloryzowane będzie raz w roku – w styczniu stosownie do wielkości inflacji za rok poprzedni, w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS; taka zmiana wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy.

4. Wzrost zaangażowania Doradcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia umowy, a
wynikający z :
• znaczącego wzrostu liczby dokumentów i dowodów księgowych,
• otwarcia nowej działalności lub poszerzenia dotychczasowej,
upoważnia Doradcę do podniesienia wynagrodzenia o ….. %; taka zmiana wynagrodzenia
nie stanowi zmiany umowy.

5. Niedotrzymanie przez zleceniodawcę terminu określonego w §4 ust.1 – upoważnia Doradcę do podwyższenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą do ……% wynagrodzenia określonego w ust.1 – co nie stanowi zmiany umowy.

6. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie obejmuje wynagrodzenia za czynności, o których mowa w §2 ust.4 umowy – ustalone ono będzie każdorazowo, odrębnie dla każdej z powierzonych czynności.

7. Bilanse oraz rachunki wyników i kosztów nie są objęte umową i przysługuje za nie dodatkowe jednomiesięczne wynagrodzenie – w wysokości sprzed miesiąca poprzedzającego bilans.*

§ 7

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zwracać Doradcy wydatki poniesione dla wykonania umowy.

2. Za wydatki, o których mowa wyżej nie uważa się kosztów materiałów biurowych oraz
kosztów przejazdów samochodem na terenie miasta Krakowa – dla załatwienia spraw
Zleceniodawcy.

3. Jeżeli załatwienie konkretnych spraw wymaga wydatków przekraczających
kwotę 50,00
zł, Zleceniodawca winien udzielić Doradcy stosownej zaliczki.

§ 8

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony począwszy od dnia …………………………..

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem – po zamknięciu miesiąca.

3. Niedotrzymywanie warunków umowy oraz inne ważne przyczyny lub porozumienie stron daje podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia określonego w ust. poprzedzającym.

§ 9

1. Zleceniodawca upoważnia Doradcę do wystawienia faktur VAT na przysługujące mu wynagrodzenie – bez swojego podpisu.

2. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy art.art. 734-751 k.c.
o zleceniu.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
Doradca : Zleceniodawca:
* – dotyczy umów o prowadzenie ksiąg handlowych